trangtri2

The News

Đăng ký gian hàng


Các nhà hàng khách sạn hoặc những cá nhân đơn vị kinh doanh đặc sản cổ truyền hội đủ những điều kiện sẽ được xem xét mời tham gia gian hàng, xem chi tiết tại các file đính kèm bên dưới:
- THƯ MỜI THAM GIA Download Button
- THỂ LỆ THAM GIA
Download Button
- PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
Download Button

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

Download Button
- LỊCH HOẠT ĐỘNG